Přihlásit

Základní

Abecední

Komplexní

Poznámka k možnostem vyhledávání: Možnost vyhledávání může být číslem, datem, výčtem nebo textem. V závislosti na tom se přizpůsobují i možnosti, které můžete u daného pole zvolit. Kupříkladu pro text nemají možnosti „větší“ či „menší“ smysl, ty jsou tedy pro text zakázány. Logický vztah mezi jednotlivými požadavky, které zadáte do vstupních polí, se také uzpůsobuje typu dané možnosti. Budete-li mít vztah „nebo“ mezi možnostmi typu datum, automaticky se předpokládá, že u data je požadována rovnost a u textu „obsažení“ daného textu (u textů lze zvolit i možnost přesné shody, u té se uvažuje mezi jednotlivými poli vztah „nebo“). Také pamatujte, že přesná shodaje je, samozřejmě z důvodů zvýšení přesnosti a rychlosti, vyžadována i u výčtových položek, se správným zápisem vám pomůže „našeptávač“.

Výročí

.
Počet nalezených záznamů: 104
Nařízení k rozboření kláštera Hradiska *25. 5. 1469
Místo narození: Olomouc
Anotace:

Papež Pavel II. vydal bulu nařizující Olomoučanům rozboření kláštera Hradoska s vyjímkou kostela sv. Štěpána, neboť klášter je nebezpečný a školdivý pro město Olomouc. Opati kláštera pak sídlili v Olomouci na Předhradí.

Zdroj:

Fiala, Jiří: Dějiny města Olomouce v datech I. Olomouc: Danal, 1995. S.168.

Našinec *4. 3. 1869
Místo narození: Olomouc
Anotace:

Vycházel dvakrát týdně jeho majitelkou byla pí J. Černochová. Tiskl se v tiskárně Josefa Groáka a zábavnou přílohu pod názvem Beseda redigoval prof. Em. Miřiovský. Josef Vrla byl redaktorem do léta 1871, kdy s e přestěhoval do Prostějova a redakci převvzal Josef Černoch. Od 3. listopadu 1871 nakrátko Vincenc Sklenář, od 15. května 1872 Josef Římský, ale od 1. června 1872 opět J. Černoch. Redaktorem do 28. srpna 1882 byl Rudolf Vacek po něm následoval Juc. Alex Jiříček (

Zdroj:

Fischer, R.: České noviny a novináři 1848–1938. Olomouc 1938. S.7, 17–21.

Nejsvětější Trojice a morový sloup *29. 10. 1715
Místo narození: Olomouc
Anotace:

29..října 1715 předložil olomoucký kamenický mistr Václav Render městské radě návrh na vybudování morového sloupu a sloupu Nejsvětější Trojice.

Zdroj:

Fiala, Jiří: Stalo se před lety od 27. října do 3. listopadu. MF Dnes, 25. října 1997, příl. Střední Morava, S. 4.

Nová Malá Haná *15. 2. 1907 - +17. 1. 1912
Místo narození: Olomouc
Místo úmrtí: Olomouc
Anotace:

Týdeník v redakci Karla Kučery v Olomouci v tiskárně Kramář a Procházka. Byl určen pro kraj Konický, Mor. Třebovský, Jevíčský a Boskovský. Spoluredaktorem byl JUC. Rud. Hrabě v Jevíčku. Dne 17. ledna 1912 byl list zastaven.

Zdroj:

Fischer, R.: České noviny a novináři v Olomouci 1848–1938. Olomouc 1938. S. 24.

Alena Nádvorníková *12. 11. 1942
Místo narození: Lipník nad Bečvou
Místa pobytu: Olomouc, Paříž (Francie), Praha, Sovinec
Obory působení: básnířka, esejistka, historička umění, pedagog vysokoškolský, překladatelka, výtvarnice
Anotace:

V letech 1959–1964 studovala FFUP v Olomouci, obor čeština a výtvarné umění u prof. V. Zykmunda a M. Štolfy. V letech 1965–1968 doktorandské studium, PhDr., dějiny a teorie VV. Od roku 1968–1980 odborná asistentka na KVTV FFUP. V letech 1979–1980 studijní pobyt ve Francii, od r. 1980 odborná asistentka Pedagogické fakulty UP, redaktorka Odeonu Praha. Výstavy: Paříž (1980), Sovinec (1981) a Olomouc (1983). Autorka básnických sbírek: Praha, Pařížská (Olomouc,Votobia 1994)
Uvnitř hlasů (Praha 1995).

Zdroj:

Machala, Lubomír: Po nových jménech české literatury. Olomouc 1991.

Poznámka:

Doc. PhDr, Alena Nádvorníková

Alena Nelešovská *16. 9. 1950 - +25. 3. 2017
Místo narození: Olomouc
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Brno, Praha, Prešov (SR)
Obory působení: odborná publicistka, pedagog, univerzitní profesor
Anotace:

Narodila se v Olomouci jako Veselá a s olomouckým regionem je spjat celý její život. V roce 1969 maturovala na SGO a roku 1973 absolvovala na Univerzitě Palackého v Olomouci učitelský obor. Své působení v pedagogické praxi započala na málotřídní škole, působila také na základní škole s rozšířenou jazykovou výchovou a poté se vrátila na mateřskou univerzitu. Její vědecký růst se realizoval nejen na olomoucké univerzitě, ale i na univerzitách v Praze, Brně a Prešově. Podílela se na výchově talentovaných studentů a doktorandů, působila ve vědeckých radách a vědeckých organizacích národních i mezinárodních, získala řadu grantů na výzkumné projekty, včetně evropských. Je autorkou monografií, mnoha odborných i popularizačních článků a studií, studijních textů a vědeckých prací, které publikovala nejen v češtině, ale i v angličtině, němčině, polštině a slovinštině. Dlouhodobě a velmi iniciativně se věnovala primárnímu vzdělávání učitelů. Výrazně se angažovala v oblasti mezinárodní spolupráce a mobility studentů. Své pedagogické názory prezentovala na desítkách vědeckých konferencí v České republice i v řadě zemí Evropy. Je autorkou více jak 160 prací. Titulový vývoj. 1973 – Mgr; 1980 PhDr.; 1989 CSc.;1993 Doc.; 2005 Prof.; V roce 2006 obdržela Pamětní medaili děkana Pedagogické fakulty. Do důchodu odcházela z postu vedoucí Katedry primární pedagogiky PedUP. Z díla: Didaktika I. UP 1999, spoluautorka; Didaktika II. UP 2001, dotisk; Didaktika III. UP 2003; Didaktika IV. UP 1999; Jak se děti učí hrou. Grada Praha 2004; Pedagogická komunikace v teorii a praxi. Grada 2005; Pedagogická praxe – praktická příučka pro začínající studenty prezenčního studia oboru učitelského pro 1.stup.ZŠ UP 2000; Tradice a perspektivy výchovy a vzdělávání, česko-slovenské pedagogické studie. Nakladatelství Olomouc 2005; Německo-český a česko-německý pedagogicko psychologický slovník. Olomouc 2011 /spoluautor).

Zdroj:

Osobní sdělení – hš Nakladatelství Grada – web. parte

Poznámka:

Prof. PhDr. Alena Nelešovská, CSc.

Fotky:
Anna Nesvadbíková *5. 7. 1861 - +20. 10. 1928
Místo narození: Loštice
Místo úmrtí: Brno
Místa pobytu: Brno, Němčice nad Hanou, Pačlavice, Šternberk
Obory působení: překladatelka, spisovatelka, vydavatelka
Anotace:

Školu vychodila. v Němčicích, klášterní školu v Pačlavicích. Spolupracovala s Ignátem Wurmem při přípravě národopis. expozice, překládala ze slovanských jazyků. V roce 1889 se provdala za prof. Ladislava Nesvadbíka, Poté působila v Praze, Chrudimi a ve Šternberku. Činná v České Besedě Moravan, od r. 1899 v Brně Přisívala do časopisu o spolku Vesna, spoluprac. s L. Bakešovou. Psala povídky, referáty. Čas. Národní listy, Hlasy z východ. Čech, Pozor, Moravská orlice aj. Pro nakl. Prombergra redigovala 5 let kalendář Methoděj. Vydávala měsíčník pro ženy Náš lístek.

Zdroj:

Fischer, R. : Čeští spisovatelé a umělci z okresu mohelnického. Olomouc 1930, S. 29–30. /foto/; Springer, Jan: Co dalo Šumpersko české literatuře. Šumperk, 1974. S. 16. ;.

Antonín Navrátil *15. 9. 1902 - +25. 4. 1975
Místo narození: Morkovice
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Prostějov
Obory působení: projektant
Zdroj:

Kunc, Jaroslav: Kdy zemřeli…? Praha 1979, S. 108. ;Štafeta.Prostějov, 1975, č.3, S.15–16;Štafeta.Pros­tějov, 1977, č.3, S.11–14.;.

Arnošt Navrátil *8. 3. 1926 - +18. 11. 1984
Místo narození: Senice na Hané
Místo úmrtí: Brno
Místa pobytu: Český Těšín, Litovel, Olomouc, Přerov, Senice na Hané
Obory působení: herec
Anotace:

V dětství rád hrával ve škole i v ochotnickém divadle různé scénky. Měšťanskou školu vychodil Litovli a v Senici se vyučil holičem. Po osvobození v r. 1945 nastoupil místo úředníka v Olomouci, ale téhož roku byl angažován do Hanáckého divadla v Přerově. Po necelé sezóně přestoupil do Těšínského divadla, kde působil 7 let. Nastudoval zde 60 rolí v letech 1946–1953. Za roli Othela dostal nabídku do Brna, kde členem činohry ve Státním divadle v letech 1953–1979. Hrál i v 7 filmech. Spolupracoval s rozhlasovými studii.

Zdroj:

Postavy brněnského jeviště.II.Brno Státní divadlo 1985. S. 181–184.; Biografický slovník Slezska a severní Moravy.12.Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 1999.S.44;

Bartoloměj Navrátil *1. 9. 1848 - +12. 4. 1927
Místo narození: Tvorovice
Místo úmrtí: Plumlov
Místa pobytu: Kroměříž, Praha, Prostějov, Vídeň (Rakousko)
Obory působení: fyzik, literát, středoškolský pedagog
Anotace:

Narozen ve Starých Tvorovicích čp. 30 na Prostějovsku (n. Tvorovice). Vystudoval gymnázium v Kroměříži. Univerzitní studia absolvoval v Praze a ve Vídni, obor matematiku a fyziku pro střední školy. V roce 1872 se stal učitelem na české reálce Matice školské v Prostějově, kde byl v roce 1880 jmenován ředitelem. Byl literárně činný, přispíval do Ottova slovníku naučného. V roce 1976 mu byla na Mezinárodní konferenci o elektrografii v San Remu udělena stříbrná plaketa in memoriam-byla tím uznána jeho světová priorita v objevu elektrografie.

Zdroj:

Springer, Jan: Co dala Haná české literatuře.Olomouc 1947, S.43.; Dílo B.Navrátila.=Šta­feta, 12, 1980, č.3, S.7–9, 1 obr.;

Bedřich Novák *22. 2. 1913 - +19. 7. 1959
Místo narození: Olomouc
Místo úmrtí: Šternberk
Místa pobytu: Brno, Litovel, Olomouc
Obory působení: filolog, překladatel, romolog
Anotace:

Narozen v Hodolanech u Olomouce.

Vystudoval gymnázium v Olomouci a Litovli. Poté práva v Brně a FF UP v Olomouci. Zabýval se romologií, filologií, indologií atd. Prováděl výzkum usedlých i kočovných Romů. Pracoval v Moravii, Milu a Sigmě. Překládal do romštiny.

Poznámka:

Hodolany jsou součástí města Olomouc.

Bohumil Nypl *5. 11. 1887 - +31. 3. 1945
Místo narození: Vinary
Místo úmrtí: Bergen-Belsen (Německo)
Místa pobytu: Nový Bydžov, Nymburk, Olomouc, Praha, Telč, Trutnov
Obory působení: legionář, odbojář, odborný publicista, středoškolský pedagog
Anotace:

Narozen v Kozojídkách poblíž Nového Bydžova (n. Vinary). Maturoval na gymnáziu v Novém Bydžově. V roce 1914 absolvoval studium češtiny, němčiny a tělesné výchovy na UK v Praze. Podílel se na formování českých legií. Jako poručík se vyznamenal v bojích v okolí Vladivostoku. Pedagogicky působil na nymburské reálce (1921), na gymnáziu v Trutnově (1922–1925) a od roku 1925 na Slovanském gymnáziu v Olomouci. 1.9.1938 působil jako ředitel gymnázia v Telči. Zapojil se do odboje. 3.9.1940 byl zatčen gestapem. Byl vězněn v Jihlavě, Vratislavi, poté koncentrační tábor Oranienburg a Bergen-Belsen. Při evakuaci tábora umírá.

Zdroj:

Primum necessarium je vzdělání a mravnost.Olomouc: Slovanské gymnázium v Olomouci, 1997.S.311–312.foto.;

Poznámka:

Z data úmrtí je známo jen: konec března 1945

Bořivoj Novák *27. 3. 1920 - +13. 2. 2002
Místo narození: Police
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Brno, Litovel, Mohelnice, Plumlov, Vřesovice, Zábřeh
Obory působení: antropolog, biolog, hanáčtina, pedagog vysokoškolský, spisovatel, zoolog
Anotace:

V roce 1939 maturoval na gymnáziu v Litovli. Poté začal studovat LF v Brně a po uzavření Vysokých škol pracoval v Mohelnici. Po roku 1945 učitelem na Prostějovsku. Od r. 1947 studoval přírodopis, zeměmpis a občanskou nauku na Pedagogické fakultě UP. V roce 1980 obdržel zlatou medaili. Psal hanáckou beletrii pod pseudonymem Józef Ludvík Srda. Jozef Ludvik Srda působil v letech 1950 až 1988 jako biolog na Univerzitě Palackého. Několik desítek vědeckých prací z oboru ekologické entomologie publikoval v odborných časopisech. K beletrii se dostával jen v oddechových chvilkách od roku 1980 a častěji až v důchodu. Jeden ze dvou spisků nazval „Hdese hdese na Hané“. Je v něm 25 humorných hanáckých povídek: druhý „Maglajz na Hané?“ obsahuje 23 satiricko-humorné dialogy. Obě beletrické prvotiny konzervují jednu z nuancí zábřežské hanáčtiny z období první a druhé světové války. Autor pochází z Poléce na Zábřežsku, kde žila jeho babička, rozená SRDOVÁ, maminka JOZEFA a strýček LUDVIK, který padl na ruské frontě za první světové války. Tak vznikl pseudonym JOZEF LUDVIK SRDA, pevně svázaný s rodokmenem.

Zdroj:

Stratil, V.: Vědec a pedagog. In: ZVSMO 1981, č.15–16. S. 19. Petruška,F.: K sedmdesátinám prof. PaedDr. B.N. DrSc. In: Severní Morava 59, 1990 S.72–74. Zicháček, Vladimír: Jozef Ludvík Srda.In: Z paměti literární Olomouce. VSMO 2004.S.111–113. Olomoucké listy, 2, č.8, 21.2.2002. BSSSM, seš. 10 (22.) Ostrava 2007. S. 52–53.

Poznámka:

Narozen v obci Police na Šumpersku u Úsova.

PaedDr. Bořivoj Novák, DrSc.

Fotky:
Božena Němcová *4. 8. 1923
Místo narození: Prostějov
Místa pobytu: Brno
Obory působení: klavíristka
Anotace:

Vystudovala reálné gymnázium, kde maturovala roku 1942. Odborně se vzdělávala u Fr. Schäfra na brněnské konservatoři i JAMU. Koncertovala samostatně a v souhře s Moravským dechovým kvintetem a Janáčkovým kvartetem.

Zdroj:

Českoslovesnský hudební slovník osob a institucí 2.M-Ž.Praha 1965.S.164.;

Poznámka:

Provdaná Kalábová Božena.

Cyril Nemeškal *24. 12. 1895 - +6. 2. 1968
Místo narození: Radkovice
Místo úmrtí: Brno
Místa pobytu: Brno, Litovel, Telč, Užhorod (Ukrajina)
Obory působení: literát, ředitel školy, učitel
Anotace:

V r. 1913 mat. na Reálce v Telči, pak učitel. kurs v Brně, poté učitel na Třebíčsku. 1915 vojenská služba, člen České družiny, za udatnost byl několikrát vyznamenán. Napsal Kroniku 8. roty Švecovy, která vycházela v r. 1935 jako příl. Litovelského kraje, pod názvem Osmá rota. Její rukopis je uložen v Památníku osvobození. Do vlasti se vrátil r. 1920. 1927 byl jmenován okr. škol. inspektorem v Užhorodě a od 1. 9. 1933 v Litovli, kde od r. 1937 ředitelem měšťanské školy.

Zdroj:

Slavík, B.: Písemnictví na Litovelsku.Litovel 1937.S.46 – 47.;.'

Eduard Novák *28. 2. 1932 - +1. 11. 2002
Místo narození: Olomouc
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: sbormistr, varhaník
Anotace:

V roce 1952 absolvoval Slovanské gymnázium v Olomouci. Poté studoval konzervatoř. Dne 15.8.1952 byl jmenován varhaníkem a sbormistrem v hodolanském kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů. Posledních 10 let řídil smíšený pěvecký sbor Dvořák v Olomouci.

Zdroj:

Smejkal, Bohuslav: Padesát let varhanní služby. In: Oldin 2002/12.

Eliška Nováková *2. 7. 1921 - +27. 11. 2000
Místo narození: Šumperk
Místo úmrtí: Praha
Obory působení: ekoložka, pedagog vysokoškolský, zooložka
Anotace:

Narozena v Šumperku, odkud pocházela její maminka. Rodina záhy přesídlila do Prahy, kde r. 1939 maturovala na francouzském gymnáziu. Po maturitě studovala Vysokou školu zemědělskou, která byla v době okupace uzavřena a tak studia dokončila až v letech 1945–1947 na lesnické fakultě ČVUT v Praze. Pracovala v redakci odborného časopisu Živa.

Zdroj:

BSSSM, seš.4 (16.) Ostrava 2003. S.77–78.

Poznámka:

RNDr. et ing. Eliška Nováková, DrSc.

Eva Nováková *18. 1. 1938
Místo narození: Martin (SR)
Místa pobytu: Kroměříž, Olomouc
Obory působení: lékařka, odborná publicistka
Anotace:

Absolvovala LFUP Olomouc 1960, 11 let lékařka na gynekologicko-porod. odd. a lékařka ARO nemocnice Kroměříž, od r. 1987 lékařka ústavu sociál. služeb. Členka Klubu křesťanských žen, poslankyně SL FS ( HSD- SMS). Publikuje v časopisech zdravotnické a sociální tém.

Zdroj:

Kdo je kdo.II.1991–92.Praha 1991, S.669.;.

F.J. Neustupovský *20. 3. 1884 - +13. 7. 1964
Místo narození: Olšovec
Místo úmrtí: Praha
Obory působení: prozaik
Anotace:

lesmistr v Bukovině v letech 1917–1932, později v Praze. Odborné

' články v tisku. Též beletrista. Autor humorných próz, povídek a románů z lesního prostředí.

Zdroj:

Kunc, J.: Slovník spisovatelů.Praha 1945.S.60.;Vo­pravil, J.: Slovník pseudonymů.Praha 1973.S.438.;li­terární místopis OA Přerov/duben 1993.;.

František Němec *27. 1. 1905 - +26. 1. 1983
Místo narození: Třebíč
Místa pobytu: Brno, Olomouc
Obory působení: mineralog, vysokoškolský pedagog
Anotace:

Po maturitě působil jako učitel na různých školách znojemského okresu. Touha po vzdělání jej přivedli na PřF MU v Brně. Studia zakončil roku 1935 získáním doktorátu přírodních věd. Jeho vzorem byl mineralog prof. Vojtěch Rosický. V roce 1946 byl habilitován na brněnské technice. Do Olomouce přešel po svém jmenování profesorem mineralogie a petrografie v roce 1949. V roce 1959 se mu podařilo konstituovat na přírodověd. fakultě samostatnou katedru mineralogie a geologie. V čele katedry stál až do roku 1975.

Zdroj:

Zakladatelé a pokračovatelé­.Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1996.S.162–163;

František Navara *9. 3. 1912 - +8. 9. 1989
Místo narození: Olomouc
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Komárno (SR), Náměšť na Hané, Olomouc
Obory působení: autor her pro děti, hudebník, pedagog, sbormistr, skladatel, textař
Anotace:

Absolvoval v roce 1930 Polívkovo reálné gymnázium v Olomouci. Poté studoval učitelský kurz a po obnovení Univerzity Palackého vystudoval při zaměstnání pedagogiku. Působil jako učitel v Náměšti na Hané, v letech 1932 – 1939 jako učitel na Slovensku, zprvu ve vesnici na východním Slovensku, kde se naučil slovensky a trochu maďarsky i rusky, aby se domluvil se všemi dětmi a po čtyřech letech byl přeložen do Komárna. V roce 1939 se vrátil do Olomouce a byl jmenován učitelem v Holici u Olomouce, kde působil 33 let. Na škole založil loutkové divadlo, pěvecký soubor, školní orchestr a vedl výtvarné kroužky. Byl úspěšným malířem a hudebníkem. jako textař spolupracoval s mnoha hudebními skladateli populární hudby, proslavil se jako spoluautor několika hitů. Psal texty pro Waldemara Matušku, Pavla Nováka a je autorem 150 hudebních textů vysílaných v rozhlase. Autor her pro děti.Též aktivní skaut a turista. PaedDr. František Navara spolupracoval s Českým rozhlasem.

Autor pohádkových her pro rozhlas a loutkové divadlo. Publikoval ve Stráži lidu/Olomouc. Manželka pí Iva Navarová,

Zdroj:

Kmoníčková > V roce 1989 zemřeli.Brno 1990.S.68.; V měsíci březnu si připomínáme. Kdy-kde-co. 2012, březen. S.7–8.

František Nechvátal *22. 10. 1905 - +10. 9. 1983
Místo narození: Velký Újezd
Místo úmrtí: Tanvald
Místa pobytu: Olomouc, Praha, Prostějov
Obory působení: básník, učitel
Anotace:

Maturoval na učitel. ústavu v Olomouci r. 1924, poté stud. v Praze na Husově fak. 2 roky bohosloví a půs. jako učitel náboženství v Praze, v Prostějově, poté do r. 1945 opět v Praze. Za pobytu v Prostějově se seznámil s B. Václavkem a spolupracoval s ním v odboji. Po r. 1945 na ministerstvu informací, 1963–64 prac. PNP v Praze. Přispíval do časopisů: Lumír, Moderní revue, Kolo, Středisko, Čin, U Blok, Index, Rudé právo, Tvorba, LN, LM. Redigoval Nový život 1954–58. Autor básní. Z díla: Nesmrtelný život. Praha 1984.; Zpěvy sváteční. Výbor z poesie. Praha 1980. Doslov M. Blahynka.;

Zdroj:

Slovník české literatury 1970–1981. Praha ČS 1985, S. 239–240.; Žibřid, 3/2005, S.2–3;

'

František Neubauer *17. 7. 1878 - +27. 3. 1955
Místo narození: Zvole
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Cotkytle, Krumpach, Loštice, Postřelmov, Prostějov, Rájec
Obory působení: učitel
Anotace:

V letech 1889–1893 absolv. 4 třídy reálky v Prostějově, matur. v Hradci Královém. Poté stud. v Praze. Od září 1897 učil v Cotkytli, v Rájci u Zábřeha, od r. 1900 v Krumpachu, od r. 1905 v Zábřehu. Od r. 1908 v Lošticích do r. 1914Od září 1919 ředitelem školy v Postřelmově, až do r. 1928, kdy jmen. ředitelem školy v Zábřehu. Vztah k lidové písni a hudbě, r. 1911 člen PSMU. V r. 1922 založil pěvecký kroužek od r. 1924 Pěvecký sbor severomoravských učitelů v Zábřeze.

Zdroj:

Slovník učitelských osobností okresu Šumperk.Šumperk 1990, S.125–127.Fotografie.;.

František Neužil *9. 5. 1907 - +22. 11. 1995
Místo narození: Pozořice
Místo úmrtí: Brno
Místa pobytu: Olomouc, Praha, Šumvald
Obory působení: spisovatel, učitel
Anotace:

Jako první působiště Šumvald od 1.10.1926, přátelství s J.Koudelákem, 30.9.1927 odchází do N.Jičína, v Rybníčku u Uničova 1933–36, a v Olomouci na Nové Ulici od 1.9.1936–1937, poté odešel do redakce Českého slova v Praze.

Zdroj:

Slovník české literatury 1970–1981.P., ČS 1985, S.244.;Kolář, Bohumír: František Neužil a severní Morava.=Středisko, sborník VSMO, 70–71, 1987–88, S.132–134/fotografi­e/;Kunc, Jaroslav: Slovník českých spisovatelů beletristů 1945–1956.Praha, SPN 1957, S.288.;.

František Novotný *28. 6. 1873 - +10. 2. 1958
Místo narození: Smržice
Místo úmrtí: Brno
Místa pobytu: Olomouc, Praha
Obory působení: folklorista, učitel
Anotace:

Studoval Slovanské gymnázium v Olomouci s přerušením 1885–1894;po doplň. mat. na učit. ústavu v Praze r. 1895, učitel a pak ředitel nár. škol v Olomouci, kde od r. 1933 ve v. Zpíval v Žerotínu, věnoval se sběru lid. písní, tanců a obyčejů od r. 1889. Vydal Hanácké tance pro klavír. Olomouc 1928. ;Národopisné obrázky z Čech a Moravy. Olomouc 1948. ;

Zdroj:

Československý hudební slovník.2.Praha, SHV 1965, S.206.;Gregor, V.: Nad odkazem hanáckého folkloristy Františka Novotného.ZKVMO 1981, č.210, S.7–9.;.

Jste si naprosto jisti, že chete tanto záznam smazat?
1 2 3 4 5