Přihlásit

Základní

Abecední

Komplexní

Poznámka k možnostem vyhledávání: Možnost vyhledávání může být číslem, datem, výčtem nebo textem. V závislosti na tom se přizpůsobují i možnosti, které můžete u daného pole zvolit. Kupříkladu pro text nemají možnosti „větší“ či „menší“ smysl, ty jsou tedy pro text zakázány. Logický vztah mezi jednotlivými požadavky, které zadáte do vstupních polí, se také uzpůsobuje typu dané možnosti. Budete-li mít vztah „nebo“ mezi možnostmi typu datum, automaticky se předpokládá, že u data je požadována rovnost a u textu „obsažení“ daného textu (u textů lze zvolit i možnost přesné shody, u té se uvažuje mezi jednotlivými poli vztah „nebo“). Také pamatujte, že přesná shodaje je, samozřejmě z důvodů zvýšení přesnosti a rychlosti, vyžadována i u výčtových položek, se správným zápisem vám pomůže „našeptávač“.

Výročí

.
Počet nalezených záznamů: 320
Jaroslav Schnerch *13. 9. 1943
Místo narození: Olomouc
Místa pobytu: Brno, Praha, Přerov
Obory působení: básník, pedagog, porotce, publicista, redaktor, umělecký přednes
Anotace:

Již od dětství se u něj projevoval vřelý vztah ke knihám, což ho posléze vedlo ke studiu češtiny a historie na PdF UP, které úspěšně ukončil roku 1967. Následně působil jako středoškolský učitel, obvodní inspektor kultury a na dalších kulturně-administrativních pozicích. Jeho permanentní zájem o umělecké aktivity se mj. projevil v letech 1972–1973, když se na brněnské JAMU účastnil Letní školy pantomimy. Na přelomu 70. a 80. let ho tento zájem přivedl i do Prahy, kde na Lidové konzervatoři absolvoval obory umělecký přednes, divadlo poezie, autorské divadlo (herectví, režie, dramaturgie) a literární žánry. Šíři jeho uměleckých zájmů dokládá též účast v mnoha uskupeních a spolcích, např. v amatérském divadle Esence, ve folklórním souboru Hanák, dále byl členem redakční rady časopisu Obratník, vedl literární klub při Okresním kulturním domě Praha 8, přispíval do periodik Kino, Naše rodina, Divadelní noviny, Nové knihy ad. Jeho tvorba byla oceněna na mnoha literárních festivalech a v soutěžích (např. Cena Václava Jelínka a titul „laureát festivalu“, Bechyně 1992 a 1993) a sám v literárních soutěžích figuruje i v roli porotce. Vedle poezie se taktéž věnuje psaní prózy a dramatu. Báseň Jarní povětří – publikována 1.5.2020. na blogu Otavínka /otavinka.blog­.cz/2005/jarni-povetri

Publikoval nejprve ve sbornících a almanaších, debut Sčítání byl vydán až roku 1993. Již v první sbírce je zjevován Schnerchův vřelý vztah k umění – častým tématem jeho básní je zejména hudba, divadlo, literatura a výtvarné umění. K divadlu, přesněji k Shakespearovu Hamletovi, odkazuje sbírka Mrtvé ryby v hloubce neplavou, inspirace v díle Karla Hynka Máchy je přímo vyjádřena ve sbírce Muž v hořící plástvi. Schnerch ke sbírce doplnil i vyznání ve formě autorského doslovu pod názvem Proč zase psát o Máchovi… Celý první oddíl sbírky Pírkem na hranatá ústa, třetí oddíl sbírky Vytaženo ze zašlých rámů a mnohé jiné básně roztroušené v dalších dílech jsou pak věnovány výtvarnému umění. Tomuto druhu umění se autor aktivně nevěnoval, avšak má k němu velmi blízký vztah: „Doznávám, že jsem často podnikal spanilé výpravy do různých oblastí umění. Přesto mi leccos zůstalo skryto. Mezi nesplněné sny patří malování. Má dětská posedlost kreslit všude, kam se dá, byla zdařile potlačena. A po několikaleté pauze jsem už nezkoušel vést dialog s uhlem či štětcem. Přesto tu zůstal alespoň pasivní obdiv k malířským dílům.“ (Pírkem na hranatá ústa, s. 31.) Nejen láska k umění ovšem patří k inspiračním zdrojům Schnerchovy básnické tvorby. Autorovy sbírky jsou až na výjimky tematicky velmi neucelené, místy jsou básně i záměrně laděné do surrealistické roztříštěnosti a nasycené expresionistickými obrazy, což navozuje pocit zmatku lyrického subjektu ve světě lži, bolesti a zklamání. Ani občasné záchvěvy klidu a vyrovnanosti v některých verších tematizujících lásku a dětství (oddíl Klepat na medová dvířka ve sbírce Slova na lodyhách) nepotlačí celkový pocit stísněnosti a úzkosti.

Zdroj:

Machala, L.: Průvodce po nových jménech české poezie a prózy.Olomouc 1996.S.135.; V krajině Pegasa. Mělník 2018. Stibor, Vladimír: Noc plná žen. Hradec Králové. 2018 ( básně JS – S.118–119) Osobní korespondence ze dne 21.10.2019. Vše­tička, František: V krajině srdce soutok. In: Olomouc literární 4. Olomouc 2020. S.167–170.

Fotky:
Jindřich Schulz *1. 12. 1940
Místo narození: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: historik, vysokoškolský pedagog
Anotace:

Od r. 1964 působí na katedře historie FFUP, ved. Kabinetu regionálních dějin. Spoluautor Histor. místopisu Moravy a Slezska (1973–1990), autor odb.článků a recenzí..

Zdroj:

Kapitoly z dějin olomoucké univerzity.Ostrava 1973.S.344.; Kartotéka VSMO., Kdo je kdo 91/92 ČR Federální orgány ČSFR, 2.díl, Praha 1991.

Jarmila Schulzová *15. 1. 1925
Místo narození: Olomouc
Místa pobytu: Liberec, Praha
Obory působení: operní pěvkyně
Anotace:

V letech 1945 – 1946 studovala zpěv soukromě v Praze, koncertní vystoupení od r. 1949. Působila v AUS VN do r. 1955. Poté v opeře Liberec do r. 1957. Též koncerty s Českou filharmonií.

Zdroj:

Československý hudební slovník II.Praha 1965.S.499.; Přehled činnosti čs.divadel.Praha 1958.S.231.;.

Sdružení výtvarných umělců v Hodoníně *27. 8. 1907
Místo narození: Hodonín
Anotace:

Významným impulsem pro rozvoj nejen olomouckého, ale celého moravského výtvarného dění bylo založení SVUM v Hodoníně r. 1907. Sdružení rozvinulo značnou výstavnickou a publikační činnost, do níž výrazně zasahovali i olomoučtí výtvarníci. Přerušení této aktivity první světovou válkou bylo rychle překonáno a Sdružení se stalo hlavním organizátorem moravského výtvarného života v poválečném období. Několik členů sdružení se schází ve válečných letech při restauraci vojenského kostela P. Marrie Sněžné v Olomouci. Vedle skupiny vojáků-malířů a sochařů z Polska, Německa a Rakouska se při této akci setkávají olomoucký Julius Pelikán a moravští malíři Oldřich Lasák a Adolf Kašpar.

Zdroj:

Kalendárium jihomoravských osobností a událostí 1991/1995. Brno SVK 1990. S.83.; Hlobil, Ivo: Olomouc. Praha, Odeon 1984. S.143.

Petr Sedláček *4. 10. 1956
Místo narození: Olomouc
Místa pobytu: Čelechovice na Hané, Němčice nad Hanou
Obory působení: lékař
Anotace:

Do r. 1993 ved. obvodní lékař v Němčicích, poté soukromý lékař v Čelechovicích.

Zdroj:

Peterka, Miloslav: Smržice., 1994., S.411.;

'

Jiljí Sedláček *16. 10. 1956
Místo narození: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc, Uherské Hradiště
Obory působení: malíř
Anotace:

Vystudoval UMPRUM v Uherském Hradišti a AVU v Praze. Žije a pracuje v Olomouci.

Zdroj:

Katalog výtvarných umělců v olomoucké oblasti. Olomouc 1989.; Katalog výstavy Vyznání životu a míru. Praha, SČVU 1985, S. 210; 26 mladých výtvarných umělců Olomoucka. Olomouc: Krajské vlastivědné muzeum v Olomouci, 1980. ;

Jiří Sehnal *15. 2. 1931
Místo narození: Radslavice
Místa pobytu: Brno, Olomouc
Obory působení: hudební historik, vysokoškolský pedagog
Anotace:

Studoval hudební vědu na FFUP v Olomouci. Poté pracoval v univerzitní knihovně v Olomouci. Od r. 1964 pracoval v odd. hudby Moravského muzea, od r. 1978 ved. odd. Po roce 1991 působí na katedře HV FFUP. Věnuje se soustavně výzkumu dějin hudby, varhanářství a hymnologii. Uveřejnil přes 160 vědeckých studií doma i v zahraničí.

Zdroj:

Čes. biografický slovník. Praha 1992. S. 618. ;.

Bohumil Sekanina *24. 5. 1923
Místo narození: Vanovice
Místa pobytu: Brno, Prostějov, Slušovice
Obory působení: grafik, malíř, sklář
Zdroj:

Moravské osobnosti umění a kultury-REGO/SVKOL.

Poznámka:

Narozen nedaleko Boskovic.

Jana Shejbalová *3. 5. 1941
Místo narození: Olomouc
Místa pobytu: Bratislava (SR)
Obory působení: grafička, ilustrátorka
Anotace:

Dcera J. Želibského a Márie Ž. – Vančíkové. 1965 absolvovala VŠVU Bratislava. Věnuje se volné grafice, ilustracím /Hurban Vajanský>Svatobné šaty. 1972. ;a monumentálně dekorativní tvorbě pro architekturu. Spolupracuje s hudeb. umělci.

Zdroj:

ČBS.Praha Academia 1992, S.835.;.

'

Sjezd Dělnické tělovýchovné jednoty *15. 8. 1910
Místo narození: Prostějov
Anotace:

Konání 1. sjezdu moravských DTJ za účasti 120 delegátů moravských okresů.

Arnošt Skoupý *29. 1. 1934
Místo narození: Šebrov-Kateřina
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: historik, vysokoškolský pedagog
Anotace:

Narozen v obci Šebrov (n. Šebrov-Kateřina na Blanensku). PhDr. Arnošt Skoupý, CSc. působí na Katedře historie FFUP v Olomouci v oboru Obecné dějiny novověku. Je autorem sylab: Přednášky k dějinám 19. století, Didaktika děje. Napsal řadu článků v odborném a vlastivědném tisku, monografií a učebnic dějepisu. Spolupracuje též s nakladatelstvím Prodos. Je členem Centra pro československá exilová studia při Katedře historie FFUP a zabývá se zejména českým exilem ve Švýcarsku a krajanskými spolky.

Zdroj:

Kartotéka VSMO.

Vladimír Skála *15. 12. 1917
Místo narození: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: autor učebnic, pedagog středoškolský, ředitel školy
Anotace:

V roce 1935 absolvoval ČRO. Ředitel školy Střední průmyslové školy strojnické od roku 1970.

Zdroj:

Primum necessarium.. Olomouc, SG 1997. S. 368.

Poznámka:

Ing. Vladimír Skála

Slavnostní otevření Univerzity Palackého *21. 2. 1947
Místo narození: Olomouc
Anotace:

V roce 1946 dala vláda závazek obnovit olomouckou univerzitu. Stalo se tak 21. února 1947 náročné přípravy vyvrcholily v největší organizovanou slavnost , jakou Olomouc ve 20. století zažila.

Zdeněk Slavotínek *3. 10. 1939
Místo narození: Olomouc
Místa pobytu: Brno, Lipník nad Bečvou, Olomouc
Obory působení: ředitel zoo, zootechnik
Anotace:

V roce 1957 absolvoval Střední zemědělsko-technickou školu v Olomouci a poté působil v Lipníku nad Bečvou, kde po vojně pracoval jako zootechnik u Vojenských statků a lesů. V listopadu 1963 nastoupil do Zoo Olomouc a pokračoval v dálkovém studiu na Vysoké škole zemědělské v Brně, kde promoval v roce 1967. V olomoucké Zoo pracoval více než 44 roků. Nastoupil jako zootechnik, později působil jako náměstek a poté se stal v r. 1984 ředitelem. Za jeho vedení zoo doznala zásadních změn. Většina starých pavilonů a ubikací byla zrekonstruována a přestavěna tak, aby vyhovovala modernímu pojetí chovu zvířat (pavilon šelem, pavilon opic, Zároveň byla postavena celá řada nových pavilonů a expozic (obří voliéra pro vodní ptactvo, pavilon pro žirafy, výběh pro pižmoně a soby, výběhy gepardů a rysů, voliéra pro plameňáky, zimoviště pro ptáky, pavilon netopýrů, volný výběh makaků, výběh pro nosály, výtopna na biomasu, atd.). Dnes patří Zoo Olomouc – Svatý Kopeček mezi nejúspěšnější v České republice a její přijetí za stálého řádného člena Světové asociace WAZA v Austrálii v říjnu 2001 ji řadí mezi 160 nejvýznam­nějších zoo světa. Ing. Slavotínek je vášnivý a uznávaný akvarista a jemu vděčíme za vybudování atraktivních mořských akvárií. V roce 2008 předal funkci mladšímu nástupci a odešel do důchodu.

Zdroj:

Ševčíková, H.: Říjnová výročí středomoravského regionu. In: Týnecké listy 2009, č. 10.S.9.;

Naděžda Slezáková *2. 10. 1927
Místo narození: Lipník nad Bečvou
Místa pobytu: Brno
Obory působení: ilustrátorka
Anotace:

Studium na SUPŠ Brno, abs. 1949;čestné uznání v soutěži Nejkrásnější kniha r. 1982;soubor kreseb k Veterinární anatomii I-II 1962–1982.

Zdroj:

Katalog výstavy Vyznání životu a míru.Praha, SČVU 1985, S.212.;.

Slovanské gymnázium v Olomouci *1. 10. 1867
Místo narození: Olomouc
Anotace:

Dne 1. října 1867 byla zahájena výuka na nejstarším českém gymnáziu na Moravě – na Slovanském gymnáziu. První maturity se uskutečnily 1872 a byl jim osobně přítomen panovník František Josef I. Název školy se několikrát měnil, ale přídomek „Slovanské“, který dostalo gymnázium do vínku, je nosným motivem tradice. Slavnostně byl obnoven 19. listopadu 1990 předáním ministerského dekretu s účinností od 3. září 1990.

Zdroj:

Zicháček, Vladimír: Jubileum Slovanského gymnázia. Kdy Kde Co v Olomouci, 1992, září, S. 12–13.

Slovanský sjezd *2. 6. 1848
Místo narození: Praha
Anotace:

2. –12. června 1848 probíhal v Praze Slovanský sjezd, který poprvé ukázal sílu slovanských národů v monarchii i jejich odpor proti národnostnímu a sociálnímu útisku. Z Olomouce se vypravila na sjezd mohutná delegace, kde byli prof. Jan Helcelet, Jan Ignác Hanuš, filozof a právník Jan Vlk a další. Hned na začátku sjezdového jednání odevzdala delegace předsednictvu adresu Slovanské lípy v Olomouci s 93 podpisy.

Zdroj:

Bartoš, J. -Kovářová, S. : Data českých dějin. Olomouc, ALDA 1997, S. 100. ; Dva moravští buditelé. Zpravodaj Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci, 1982, č. 17–18,S. 48.

Zdeněk Smečka *24. 6. 1952
Místo narození: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc, Zlín
Obory působení: lékař
Anotace:

V letech 1970–1976 studoval LFUP Olomouc, 1983 CSc;Působil 1987 doc. oftalmologie, od r. 1988 přednosta očního odd. nemocnice Zlín.

Zdroj:

Černý, M.: Kdo je kdo 1991.Praha, IRIS 1991, S.144.;.

Lubomír Smiřický *12. 10. 1933
Místo narození: Rychlov
Místa pobytu: Basilej (Švýcarsko), Olomouc
Obory působení: filolog, spisovatel
Anotace:

Bratr Zdeňka S. a syn Leopolda S. (1907–1990). Působil na FFUP v letech 1964–1970, románská filologie. Po r. 1970 emigroval do Švýcarska, kde při univerzitě v Basileji přednášel. Autor románu.

Zdroj:

Kapitoly z dějin olomoucké univerzity.Ostrava, Profil 1973;;.

Soběslav l. v Olomouci *11. 4. 1137
Místo narození: Olomouc
Anotace:

Český kníže, který vládl od roku 1125–1140. Velikonoce r. 1137 slavil v Olomouci. Zastavil se zde při návratu z Uher, kde navštívil svého švagra, uherského krále Bélu. Sjednal s ním mír mezi oběma zeměmi.

Zdroj:

Týden v historii českého státu. Celoroční seriál S 91.

Milan Sobotka *23. 7. 1927
Místo narození: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc, Praha, Prostějov
Obory působení: filozof, pedagog vysokoškolský
Anotace:

Český filosof, emeritní profesor Karlovy univerzity. Zabývá se hlavně německým idealismem a fenomenologií. Milan Sobotka maturoval v Prostějově (1946), studoval filosofii a psychologii na Filosofické fakultě univerzity v Olomouci, kde také po absolutoriu v roce 1951 působil jako asistent. Od roku 1954 působil na Katedře dějin filosofie (od roku 1991 Ústav filosofie a religionistiky) Filozofické fakulty UK v Praze, kde spolupracoval s J. Patočkou. Roku 1965 se habilitoval a roku 1990 byl jmenován profesorem. Roku 1992 odešel do důchodu a roku 2004 byl vyznamenán Medailí za zásluhy II. stupně. Milan Sobotka napsal řadu monografií a desítky článků česky i německy, vesměs věnovaných novověké filosofii, zejména německé. Psal také předmluvy a doslovy k vydáním spisů R. Descarta, F. Bacona, T. Hobbese, G. W. Leibnize, G. Berkeleye, I. Kanta, G. W. F. Hegela, F. Schillera a dalších. Je také svědomitým a velmi oblíbeným učitelem.

Zdroj:

Kdo je kdo v ČSR.Ostrava SVK, 1988, S.24.; Kapitoly z dějin olomoucké univerzity.Ostrava Profil 1973, S.345.;. Wikipedie.cz

Poznámka:

Dr.h.c. Prof. PhDr. Milan Sobotka, CSc.

Jan Sobotka *11. 1. 1944 „“
Místo narození: Jičín
Místa pobytu: Bruntál, Jičín, Olomouc, Přerov
Obory působení: autor pohádek, spisovatel, středoškolský pedagog
Anotace:

V roce 1962 maturoval na SVVŠ v Jičíně. Poté studoval do roku 1967 na FFUP v Olomouci. Po promoci učil na Odborném učilišti OSP v Bruntále a 1969–1988 na SOU Meopta v Přerově. Od roku 1988 učil češtinu, dějepis a občanskou nauku na Obchodní akademii v Olomouci, kde byl 1.1.1989 jmenován ředitelem. ředitelem do konce roku 2009. Diplomovou a rigorósní práci věnoval středověké a humanistické literatuře, spolupracoval s prof. PhDr. Eduardem Petrů na ediční činnosti starší české literatury. PhDr. Jan Sobotka vydal v roce 1999 knižně sbírku 1000 aforismů v nakladatelství DANAL s názvem " Aforismy z tehdy i nyní a možná i příště". Účastnil se na Olomouckém tvarůřku, Haškově Lipnici. Autor povídek a fejetonů. Úzce spolupracuje s olomouckým nakladatelstvím Anag. Napsal taky dvě pohádkové knihy: Čert Papiáš, kouzelníci a čarodějové (Anag 2008) a O čertu Papiášovi (Anag 2009).

Zdroj:

Osobní sdělení – hš http://otavinka.blog.cz/…/jan-sobotka

Marie Sobotková *4. 5. 1947
Místo narození: Ostrava
Místa pobytu: Brno, Katovice (Polsko), Olomouc, Přerov, Varšava (Polsko), Vratislav (Polsko)
Obory působení: pedagog vysokoškolský, polonistka
Anotace:

Narodila se v Ostravě-Zábřehu. Na UP v Olomouci vystudovala češtinu a polštinu a poté pracovala na učilištích v Přerově a v Olomouci. Na olomouckou univerzitu nastoupila v roce 1982. Vedoucí Sekce polské filologie Katedry slavistiky FF UP,
Je autorkou studií z historie a současnosti česko-polských literárních a kulturních vztahů,monografií a vysokoškolských skript. Má velkou zásluhu na tom, že olomoucká polonistika je hodnocena jako nejlepší v České republice. Přednáškové a studijní pobyty na univerzitách ve Varšavě, v Katovicích a ve Vratislavi. Prof. PhDr. Marie Sobotková, CSc. nositelka rytířského kříže Řádu za zásluhy o Polskou republiku.

Zdroj:

…a blahopřejeme.Kdy,kde co. Olomouc, květen 2012. S.2.

Fotky:
Ladislav Soldán *10. 10. 1938
Místo narození: Brno
Místa pobytu: Blansko, Opava, Prostějov
Obory působení: básník, literární historik, pedagog vysokoškolský
Anotace:

Dlouholetý vědecký pracovník ústavu pro českou literaturu v ČSAV Brno. Vysokoškolský učitel Slezské univerzity v Opavě. Pravidelně se účastní regionálních a odborných konferencí v Olomouci a Prostějově.

Zdroj:

Kdo je kdo.II.1991/92­.Praha 1991, S.886;. http://otavinka.blog.cz/…mesice-a-dny

Poznámka:

Doc. PhDr. Ladislav Soldán, CSc. Pseudonym pro básně – Ladislav Jurkovič

Fotky:
Antonín Sosna *18. 7. 1943
Místo narození: Olomouc
Místa pobytu: Praha
Obory působení: lékař, ortoped, pedagog vysokoškolský
Anotace:

Rodák. Absolvoval LFKU Praha 1966, vyzn. 2 x tzv. Zahradníčkovou cenou. Od r. 1990 přednosta ortopedické kliniky 1. LFUK Praha. Působí v nemocnici Motol.

'

Zdroj:

Kdo je kdo.II.1991/92­.Praha 1991, S.888.;. http://okloubech.cz/…n-sosna-drsc

Poznámka:

Prof. MUDr. Antonín Sosna, DrSc.

Jste si naprosto jisti, že chete tanto záznam smazat?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11