Přihlásit

Základní

Abecední

Komplexní

Poznámka k možnostem vyhledávání: Možnost vyhledávání může být číslem, datem, výčtem nebo textem. V závislosti na tom se přizpůsobují i možnosti, které můžete u daného pole zvolit. Kupříkladu pro text nemají možnosti „větší“ či „menší“ smysl, ty jsou tedy pro text zakázány. Logický vztah mezi jednotlivými požadavky, které zadáte do vstupních polí, se také uzpůsobuje typu dané možnosti. Budete-li mít vztah „nebo“ mezi možnostmi typu datum, automaticky se předpokládá, že u data je požadována rovnost a u textu „obsažení“ daného textu (u textů lze zvolit i možnost přesné shody, u té se uvažuje mezi jednotlivými poli vztah „nebo“). Také pamatujte, že přesná shodaje je, samozřejmě z důvodů zvýšení přesnosti a rychlosti, vyžadována i u výčtových položek, se správným zápisem vám pomůže „našeptávač“.

Výročí

.
Počet nalezených záznamů: 142
Bartoloměj Kutal *26. 8. 1883 - +20. 6. 1964
Místo narození: Měrovice na Hané
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc, Zábřeh
Obory působení: náboženský spisovatel, pedagog středoškolský, pedagog vysokoškolský
Anotace:

Děkan teolog. fakulty v Olomouci r. 1935–36, učitel biblistiky St. zákona v letech 1928–50. Středošk. prof. náboženství na G v Zábřehu. Autor – Dějiny Starého zákona;Palesti­na;Panna Maria v poesii arabské aj.

Zdroj:

Kunc, Jaroslav: Kdy zemřeli…?Praha 1974, S.136.; Kapitoly z dějin olomoucké univerzity.Ostrava, Profil 1973, S.305;307;.

Poznámka:

Prof. ThDr. Bartoloměj Kutal

Bartoloměj Navrátil *1. 9. 1848 - +12. 4. 1927
Místo narození: Tvorovice
Místo úmrtí: Plumlov
Místa pobytu: Kroměříž, Praha, Prostějov, Vídeň (Rakousko)
Obory působení: fyzik, literát, středoškolský pedagog
Anotace:

Narozen ve Starých Tvorovicích čp. 30 na Prostějovsku (n. Tvorovice). Vystudoval gymnázium v Kroměříži. Univerzitní studia absolvoval v Praze a ve Vídni, obor matematiku a fyziku pro střední školy. V roce 1872 se stal učitelem na české reálce Matice školské v Prostějově, kde byl v roce 1880 jmenován ředitelem. Byl literárně činný, přispíval do Ottova slovníku naučného. V roce 1976 mu byla na Mezinárodní konferenci o elektrografii v San Remu udělena stříbrná plaketa in memoriam-byla tím uznána jeho světová priorita v objevu elektrografie.

Zdroj:

Springer, Jan: Co dala Haná české literatuře.Olomouc 1947, S.43.; Dílo B.Navrátila.=Šta­feta, 12, 1980, č.3, S.7–9, 1 obr.;

Bartoloměj Paprocký z Hlohol *1. 1. 1543 - +27. 12. 1614
Místo narození: Plock (Polsko)
Místo úmrtí: Lvov (Ukrajina)
Místa pobytu: Krakov (Polsko), Kroměříž, Olomouc
Obory působení: genealog, historik, spisovatel
Anotace:

Narozen v místě Paprocka Wola, nyní Plock, polský šlechtic a polský a český spisovatel. Po studiích na univerzitě v Krakově věnoval se genealogii a veršování. Psal epigramy, legendy, bajky. Pro své výpady proti vliv. rodu Zamojských byl 1588 vyhoštěn z Polska. Odešel na Moravu, kde pobýval u olomouckého arcibiskupa Stanislava Pavlovského z Pavlovic. Psal polsky a česky. Z pobytu na Moravě je známo dílo Zrcadlo slavného Markrabství moravského/zabývá se genealogií Moravy/.

Zdroj:

Kdo byl kdo v našich dějinách do r.1918.Praha 1992.S.230.;Přeh­ledné dějiny české literatury a divadla.I.Praha 1981.S.29.;.

'

Poznámka:

Z data narození je známo jen: 0. 0. 1543

Fotky:
Bartoš Vlček *22. 10. 1897 - +7. 1. 1926
Místo narození: Růžďka
Místo úmrtí: Brno
Místa pobytu: Lipník nad Bečvou
Obory působení: spisovatel
Anotace:

Působil v Lipníku.

Zdroj:

Dvořák, J.: K nedožitým pětasedmdesátinám Bartoše Vlčka.Sb.VSMO, 62, 1973, S.274.; Štafeta, 1980, č.4, S.22–23.; Hanácké noviny, 18.1.1996, S.5., Hranické noviny, 22.-28.3.1996, S.4..

Basil Macalík *13. 3. 1861 - +10. 11. 1940
Místo narození: Ivanovice na Hané
Místo úmrtí: Přerov
Místa pobytu: Olomouc, Prostějov, Přerov, Vídeň (Rakousko)
Obory působení: agronom, středoškolský pedagog
Anotace:

Maturoval na reálce v Prostějově r. 1880, poté stud. VŠ zeměděl. ve Vídni, kde získal r. 1884 titul dipl. hospodář. Profesor na střední hospodářské škole v Přerově 1885 – 1911, pak ředitel hospodář. školy na Kl. Hradisku u Olomouce do r. 1921. V r. 1922 odešel na trvalý odpočinek do Přerova. Po celou dobu pedag. činnosti byl literárně činný. V r. 1888 napsal Drůbežnictví poučné a zábavné;Vypracoval osnovu Učebnice chovu dobytka, založil ročenku Sborník zemědělský. ad. Vykonal mnoho studijních cest po Evropě. V r. 1914 založil Macalíkovu zemědělskou knihovnu, kde vyšly jeho 2 spisy, věnované chovu skotu a mlékařství.

Zdroj:

Fischer, R.: Olomoucký památník.Olomouc 1938.S.182 – 183.;SOKA Přerov, duben 1994.;.

Beda Scholz *26. 3. 1733 - +3. 3. 1804
Místo narození: Mělník
Místo úmrtí: Šubířov
Místa pobytu: Moravská Třebová
Obory působení: kněz řádový, sochař
Anotace:

Františkánský kněz působící v Moravské Třebové.

Zdroj:

Pinkava, J.: Kdo byl Beda Scholz ? Hanácké noviny, 8, č.8, 18.1.1997. Příl. Na neděli.S.10.

Bedřich Mudroch *11. 8. 1898 - +24. 5. 1962
Místo narození: Bavorov
Místo úmrtí: Mladá Boleslav
Místa pobytu: Moravské Budějovice, Písek, Praha, Turnov, Varšava (Polsko), Zábřeh
Obory působení: grafik, malíř, středoškolský profesor
Anotace:

Malíř krajinář. V letech 1909–1916 studoval reálné gymnázium v Písku. Poté odešel do Prahy, kde do r. 1920 studoval UMPRUM a v letech 1920–1923 AVU u prof.M.Švabin­ského. Po dokončení vysokoškolských studií nastoupil pedagogickou dráhu na různých gymnáziích, kde byl profesorem kreslení. Působil v Moravských Budějovicích, v letech 1922–1926 učil na gymnáziu v Zábřeze, poté v Turnově a Mladé Boleslavi. Vystavoval v zahraničí. V roce 1932 získal ve Varšavě čestné uznání.

Zdroj:

Hankovec,M.: Významní rodáci Strakonicka. Strakonice, vl.n. 2005.S. 225. ; Turková, A.: Bedřich Mudroch. In: Kalendář.cz

Bedřich Hacar *24. 5. 1893 - +9. 10. 1963
Místo narození: Čechy pod Kosířem
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Čechy pod Kosířem, Praha, Prostějov
Obory působení: stavební inženýr
Anotace:

Ing. Dr. Bedřich Hacar, DrSc. navštěvoval reálku v Prostějově. Pak studium stavebního inženýrství na Českém vysokém učení technickém v Praze. Od r. 1921 pracoval ve výzkumném a zkušebním ústavu hmot a konstrukcí stavebních při ČVUT, jehož byl spoluzakladatelem. Těžištěm jeho práce byl výzkum stavebních hmot, vypracoval několik projektů v oboru betonových konstrukcí.

Zdroj:

Gračka, Fr. : Čechy pod Kosířem. Obec Čechy pod Kosířem 2000. S 33.

Bedřich Havelka *17. 7. 1907 - +17. 2. 1990
Místo narození: Protivanov
Místo úmrtí: Přerov
Místa pobytu: Olomouc, Praha, Přerov
Obory působení: akademik, matematik, optik, vysokoškolský pedagog
Anotace:

Odborník na jemnou mechaniku a optiku. V letech 1935–1945 vedoucí optické konstukce Optikotechny Přerov, 1946–1952 vedoucí výzkumu n.p. Meopta Přerov. Od r.1953 vedoucí Laboratoře optiky ČSAV v Praze. V letech 1954–1976 univerzitním profesorem Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci. Prof.RNDr. Bedřich Havelka DrSc. vedoucí ústavu optiky ČSAV, předseda Interkamery.

Zdroj:

Malíšek, V.: Olomoučtí jubilanti.In: Československý časopis pro fyziku,sekce A,37,č.3.Praha 1987. S.315–317.;

Bedřich Hýža *4. 5. 1894 - +20. 5. 1968
Místo narození: Špičky
Místo úmrtí: Nový Jičín
Místa pobytu: Brno, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Uherské Hradiště, Zábřeh
Obory působení: kněz, středoškolský pedagog
Anotace:

Studium teologie v Olomouci ukončil v roce 1917. Po vysvěcení na kněze, kaplanem a katechetou v Novém Jičíně. 1929–1933 prof. čes. reform. gymnázia a členem měst. zastupitelstva. Později působil v Opavě, Zábřehu, Uherském Hradišti a Brně.

Zdroj:

Biografický slovník Slezska a severní Moravy.6.Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 1996.S.50;

Poznámka:

Špičky (u Přerova)

Bedřich Janíček *3. 2. 1937
Místo narození: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc, Prostějov
Obory působení: malíř
Anotace:

Narozen v Hejčíně u Olomouce.

Absolvoval Vyšší průmyslovou školu stavební v Prostějově, 1962–64 LŠU v Olomouci u Pavla Kotase, Pracoval jako projektant v Okr. stavebním podniku v Olomouci jako vedoucí projekčního ateliéru. Jako projektant se podílel na mnoha akcích při obnově památkového jádra města Olomouce.

Poznámka:

Hejčín je nyní předměstím města Olomouc.

Bedřich Javor *5. 12. 1903 - +23. 3. 1931
Místo narození: Přerov
Místo úmrtí: Ostrava
Místa pobytu: Lipník nad Bečvou, Olomouc, Přerov
Obory působení: básník, redaktor, vydavatel časopisu
Anotace:

Vydavatel kulturního čtrnáctidenníku " Kampaň ", redaktor Obzoru a Moravskoslezského týdenníku v Přerově. Překládal z němčiny, polštiny a francouzštiny. V r. 1930 vydal svou poslední sb. básní Pierot u počitadla.

Zdroj:

Literární místopis Přerovska- OA Přerov,; Moravské osobnosti umění a kultury-REGO/SVKOL;.

Bedřich Konařík - Bečvan *13. 4. 1878 - +22. 2. 1944
Místo narození: Halenkov
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Kunčice pod Ondřejníkem, Olomouc, Prostějov, Valašské Meziříčí, Velký Újezd
Obory působení: kněz, spisovatel
Anotace:

Bedřich Koňařík po valašskomeziříčském gymnáziu studoval bohosloví v Olomouci. V roce 1903 byl vysvěcen na kněze. Jako kněz působil na různých místech. V Kunčicích pod Ondřejníkem založil protialkoholní léčebnu, jejímž byl v letech 1909–1916 prvním vedoucím. V roce 1922 odešel jako farář na odpočinku do Prahy, kde byl poradcem v protialkoholním referátu ministerstva zdravotnictví a v roce 1923 byl jmenován ředitelem abstinenční léčebny v Tuchlově u Teplic-Šanova. Napsal odbornou práci s názvem Léčení alkoholem u nás a v cizině. Cenný je jeho Bibliografický přehled protialkoholní literatury (1940). Náměty pro svou literární tvorbu volil z Valašska a zobrazoval výjimečné, chorobné postavy v povídkách (Judita, 1917) a v románu Nedobrý. Je také autorem divadelní her Marnost nad marnost či Legenda. Autobiografické rysy má román Hospic u zlaté hvězdy. Další jeho díla jsou např. Emča detektiv (1933), novela Sestry smrti (1937). S Milošem Kašlíkem spolupracoval na tvorbě dialektologického Valašského slovníku.

Zdroj:

Bedřich Koňařík-Bečvan. Historie – Výročí. Šipinky : časopis pro kulturu a společenský život města Valašského Meziříčí. 1998, č. 7, S. 13.

Bedřich Koňařík-Bečvan. Kulturně historický kalendář. Informační zpravodaj města Valašské Meziříčí, 1984, č. 2, S. 21.

Kubela, Rudolf. Literární odkaz Bedřicha Koňaříka – Bečvana. Zpravodaj Okresního vlastivědného muzea ve Vsetíně. 1990, S. 42–43.

Slovník osobností kulturního a společenského života Valašska. Valašské Meziříčí : Občanské sdružení Valašské Athény, 2000. S. 81.

Bedřich Kozánek *17. 7. 1864 - +12. 2. 1913
Místo narození: Přerov
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Přerov
Obory působení: pedagog hudební, sbormistr, varhaník
Anotace:

Varhaník v Přerově, od r. 1884 –1913 zde měl hud. školu, od r. 1886 sbormistr dělnic. spolku Svornost a spolku Přerub, učitel zpěvu na G v letech 1888–89. ;

Zdroj:

Československý hudební slovník.I.Praha, SHV 1963, S.726.: Gregor, Vladimír: Hudební místopis Sm kraje.Ostrava, Profil 1987, S.80.;.

Bedřich König *6. 7. 1924 - +22. 10. 1983
Místo narození: Samotišky
Místo úmrtí: Kroměříž
Místa pobytu: Brno, Kyjov, Olomouc
Obory působení: lékař, oftalmolog
Anotace:

Obecnou školu navštěvoval v Droždíně (n.m.č. Olomouce), poté reálné gymnázium v Olomouci, 1945 zapsán na lékařskou fakultu MU v Brně, později pokračoval v Olomouci. 1953 přešel na oční kliniku lékařské fakulty UP v Olomouci., 1967 se stal přednostou očního oddělení nemocnice v Kyjově, pak působil jako primář v Kroměříži. Psal do odborných časopisů, spolupracoval na několika výzkumných pracích.

Zdroj:

Významný oftalmolog-samotišský rodák. Občanům Samotišek. květen 2004.S.11.

Bedřich Mayer-Máj *5. 3. 1898 - +29. 9. 1987
Místo narození: Nový Bydžov
Místo úmrtí: Trutnov
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: fotograf
Anotace:

Od r. 1926 voják z povolání, nositel Čs. váleč. kříže 1939, od r. 1956 důchodce. Mistr SČKFA r. 1942, titul AFIAO r. 1972, člen ČKFA v Olomouci v letech 1935–1939. ;

Zdroj:

Horská, E.: Mestárnoucí Bedřich Máj.ČsF 33, 1982, č.2, S.56.; Československá amaterská fotografie 1945–1989.Katalog výstavy.Praha 1989, S.45.;.

Bedřich Novák *22. 2. 1913 - +19. 7. 1959
Místo narození: Olomouc
Místo úmrtí: Šternberk
Místa pobytu: Brno, Litovel, Olomouc
Obory působení: filolog, překladatel, romolog
Anotace:

Narozen v Hodolanech u Olomouce.

Vystudoval gymnázium v Olomouci a Litovli. Poté práva v Brně a FF UP v Olomouci. Zabýval se romologií, filologií, indologií atd. Prováděl výzkum usedlých i kočovných Romů. Pracoval v Moravii, Milu a Sigmě. Překládal do romštiny.

Poznámka:

Hodolany jsou součástí města Olomouc.

Bedřich Téma *24. 8. 1913 - +12. 10. 1995
Místo narození: Dolní Lutyně
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Bohumín, Brno, Frýdek-Místek, Olomouc, Orlová, Ostrava, Prostějov, Přerov
Obory působení: dialektolog, jazykovědec, pedagog vysokoškolský, polonista, slavistika
Anotace:

V letech 1949–1981 půs. na FFUP v Olomouci na katedře polského jazyka. Zabýval se dialektologií na Těšínsku a Ostravsku. Pořídil jedinečnou kartotéku dialektu na území Ostravska.

Zdroj:

Sedmdesátiny doc.PhDr.B.Té­my.Kdy, kde, co v Olomouci, 1983, srpen, S.9.;. Padesát let z dějin obnovené univerzity. Olomouc, UP 1996. S. 260.; BSSSM, seš.3(15.).Ostrava 2002.S.115–116.

Bedřich Vašek *10. 2. 1882 - +14. 8. 1959
Místo narození: Rožnov pod Radhoštěm
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: překladatel, spisovatel, teolog, vysokoškolský pedagog
Anotace:

Narozen v Hážovicích (n.m.č. Rožnov pod Radhoštěm) Bohosloví studoval v Olomouci, vysvěcen 1906. V roce 1914 promován na ThDr. Od r. 1922 působil na CM bohoslovecké fakultě v Olomouci, od r. 1928 jako prof., obor křesťanská sociologie. Od r. 1916 členem DLU v Olomouci. 1925–1930 redigoval revui Sociální rozhledy. Přispíval do čas. Katolického duchovenstva, Hlídky, Našince ad. Překlady.

Zdroj:

Poselství.Olomouc 1938.S.371–373.;Slavík, B.: Písemnictví na moravském Valašsku.Olomouc 1947.S.208.;Ficek, V.: Biografický slovník širšího Ostravska.4.Opava 1981.S.140–142.;Zakladatelé a pokračovatelé, Olomouc 1996. S.228;

Bedřich Vaverka *2. 2. 1925
Místo narození: Frenštát pod Radhoštěm
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: hornista, hudebník
Anotace:

Hráč na lední roh. Působil v MFO od 1.11.1954 do 31.3.1956.

Zdroj:

Schindler, A. : Členové MFO.

Bedřich Václavek *10. 1. 1897 - +5. 3. 1943 „“
Místo narození: Čáslavice
Místa pobytu: Brno, Olomouc
Obory působení: knihovník, literární kritik, středoškolský pedagog
Anotace:

Od r. 1923 působil v Brně jako středoškolský profesor, později knihovník Zemské a univerzitní knihovny. R. 1927 vstoupil do KSČ. Propagátor sovětské kultury a politiky, 1933 přeložen do Olomouce, kde do r. 1939 v SVKOL. V letech 1936–39 redigoval U-Blok a Index. Přispíval do čas. Var, Disk, Host do domu, Kmen, Národního osvobození, Lit. novin, Tvorby, Moravského večerníku /1937–1940. ;Používal pseud. Reed, Deer, šifry R. ;drv. ;Marxistický kritik. Autor publ. : Písemnictví a lidová tradice.

Zdroj:

Vítek, Světozár: Pro lepší svět. Sborník vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci. Olomouc 1973. S. 12–14. ; Slovník českých spisovatelů. Praha 1964. S. 537–539., Lukášová, Růžena: Jděte mou cestou, MF, Praha 1979. Vlašín, Štěpán: Bedřich Václavek Melantrich, Praha 1979. ;/foto/; Kdy kde co v Olomouci 1988, březen, S. 34. Kdy kde co v Olomouci l983, březen, S. 3. ;

Bedřich Šindelář *7. 7. 1917 - +28. 4. 1996
Místo narození: Sarajevo (Bosna a Hercegovina)
Místo úmrtí: Brno
Místa pobytu: Brno, Praha, Přerov
Obory působení: historik, vysokoškolský pedagog
Anotace:

Mládí prožil v Přerově, kde navštěvoval Blahoslavovu obec. školu a maturoval r. 1936 na gymnáziu. ;Od r. 1951 předseda Matice moravské v Brně, V letech 1952–1986 šéfredaktorem Časopisu Matice moravské. univ. prof. UJEP Brno, spoluprac. ČSAV Praha, Brno. Autor 3 knih, 81 statí a článků, 56 recenzí a zpráv. Z díla: Útěk podaných z Čech ma Moravu po třicetileté válce.Praha, Academia 1985.;

Zdroj:

Literární místopis Přerovska,SOKA Přerov.

Poznámka:

Univ.prof. PhDr. Bedřich Šindelář, DrSc.

Bedřich A. Orel *31. 3. 1902 - +28. 9. 1977
Místo narození: Ostrava
Místo úmrtí: Žulová
Místa pobytu: Šumperk
Obory působení: pedagog, sbormistr, skladatel
Anotace:

Skládal hudbu estrádní a dětské písně. Spolupracoval s rozhlasem.

Zdroj:

Československý hudební slov.2.M-Ž. Praha 1965. Filip, Z.: Biografický slovník okresu Šumperk. Šumperk 2001.

Bedřich Antonín Wiedermann *10. 11. 1886 - +5. 11. 1951
Místo narození: Ivanovice na Hané
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Kroměříž, Olomouc
Obory působení: pedagog vysokoškolský, varhaník
Anotace:

Syn Antonína W. Podle rodiště používal po r. 1945 pseud. Ivanovický/připoj. k jménu/. Půs. na ber. úřadu v Kroměříži r. 1904, stud. bohosloví v Olomouci až do 1908, vynikl jako zastupující varhaník a dirigent na dómě. Vystoupil ze semináře a šel do Prahy stud. konzervatoř. Od r. 1920–1944 prof. varh. hry, od r. 1946 prof. AMU. Skládal církev. hudbu, písně, sonáty. Mj. Hanácke kolede 1936;Hanácky pěsničke 1948;„Vzpomínky domova“-harm. hanác. písně. Autor sborníku. Naši rodáci a krajané. Vyškov1934. ;Mojmírova říše III-1940 a v časopisech.

Zdroj:

Československý hudební slovník.II.Praha, SHV 1965, S.950–51.; Pospíšil, František: Almanach hanáckého roku.Přerov 1923, S.128.

Bedřich Egon Fürstenberg *8. 10. 1813 - +20. 8. 1892
Místo narození: Vídeň (Rakousko)
Místo úmrtí: Hukvaldy
Místa pobytu: Harbach (Rakousko), Kroměříž, Olomouc
Obory působení: arcibiskup
Anotace:

Na kněze byl vysvěcen 1836, působil jako kaplan u sv. Michala v Olomouci, 1838 byl promován na doktora teologie, byl farářem v Harbachu v Dolním Rakousku. 1843–1849 byl proboštem kolegiátní kapituly u sv. Mořice v Kroměříži, 1849 se stal sídelním kanovníkem olomouckým a 6.6.1853 ho zvolila metropolitní kapitula arcibiskupem. 4.9. byl vysvěcen a 8.9. byl uveden do úřadu. Dnešní tvář Dómu je jeho dílem. Zbudoval 8 nových kostelů , 16 nákledně opravil. V Kroměříži založil chlapecký seminář. Zavedl jazykovou rovnoprávnost. Podporoval zřizování českých škol a rozvoj českého náboženského života. Zemřel v Hukvaldech, ale jeho tělo je pohřbeno pod hlavní věží olomouckého dómu.

Jste si naprosto jisti, že chete tanto záznam smazat?
1 2 3 4 5 6